Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

– właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków są zobowiązani do oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami szereg elementów z zakresu ochrony przeciwpożarowych dotyczących m.in. ewakuacji, podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych, zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru czy dróg pożarowych.

Oznakowanie obiektów powinno zawierać przede wszystkim:

  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń
  • oznakowanie miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
  • umieszczenie instrukcji postępowania na wypadek pożaru w widocznych miejscach
  • oznakowanie lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu
  • oznakowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo,
  • oznakowanie elementów służących do sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • oznakowanie pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo

 

Nie zadręczaj się kolejnymi obowiązkami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Skontaktuj się z nami a wykonamy dla ciebie oznakowanie terenu zakładu pracy!

 

Do każdej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego usługa oznakowania znakami ewakuacyjnymi w cenie!

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania oraz doradzimy wybór najlepszego pakietu dla Państwa firmy.